• 503 888 3822
  • ALL WEEK FROM 9 AM TO 9 PM

IGA ROPPO WAVE

$9.50

BO SHURIKEN SET 2

$155.00$185.00

AR400 MEIFU XL BO-SHURIKEN

$29.95$35.00

NINJA MAKATO SHURIKEN

$9.25

Kyoketsu Shoge 5

$175.00$250.00

Kyoketsu Shoge 1

$150.00

Kusari fundo LG Black

$49.95$75.00

Kusarigama LG 2

$275.00$395.00

NINJA / SHINOBI GATANA 3

$350.00$500.00

TETSUBISHI (HAND MADE)

$11.50$15.00

Kusari fundo SM

$44.95$75.00

KUSARIGAMA LG2

$275.00$395.00

Ninja Kusari-fundo

$25.95

AR400 TOGAUKURE RYU ITTA KEN

$18.95

NINJA / SHINOBI GATANA 2

$300.00$500.00

AR400 KUNAI 2

$29.95

YAGYU SHINKAGE RYU JUJI 10G

$9.25$12.00

YA JUJI SMALL SILVER

$9.25

YA JUJI LG SILVER

$9.50

YA JUJI LG BK

$9.50

YA JUJI BLACK SMALL

$8.95

TOGAKURE SENBAN 10G

$9.95

TOGAKURE RYU SENBAN SILVER

$9.50

TOGAKURE RYU SENBAN TRADITIONAL

$9.50$11.95

TOGAKURE RYU SENBAN CUSTOM SHARPENED

$12.00$18.00

NINJA TRI-POINT SHURIKEN

$8.95

NINJA SENBAN BLACK NEW MODEL

$9.25

NINJA SENBAN SILVER SM

$9.50

NINJA SENBAN BLACK SM

$8.95

MATSUBA KOMATSU

$16.95$24.95

MATSUBA DAIMATSU

$19.95$24.95

KOTO RYU TEPPAN 虎倒流鉄板

$7.95

KOSUGI SHURIKEN SM

$8.95

KOSUGI MASTER SILVER SM

$8.95$11.95

KOSUGI MASTER NINJA STAR LG

$9.95$11.95

KOSUGI MASTER LG

$9.95$11.95

KOGA JUJI SILVER

$9.50

KOGA JUJI SHURIKEN

$9.50

KOBORI RYU ROPPO 10G

$9.50

KOBORI RYU MANJI

$9.25

KOBORI GOHO KEN

$8.95

IKEDA RYU YAYUJI SM

$8.95

IKEDA RYU YAYUJI LG

$9.50

IGA SHIHO WAVE

$8.95

IGA RYU HAPPO SILVER

$9.25

IGA RYU HAPPO

$9.25

IGA ROPPO SHURIKEN

$8.95

IGA JUJI SHURIKEN

$9.25

IGA HAPPO SHURIKEN

$9.25

IGA HACHI

$9.25